ŞİFALI DUALAR

GÜNAHLARA KEFARETTİR GÖNÜLDEKİ KEDER,

NİYETLER HALİS OLUNCA AMELLER OLMAZ HEDER.

BİRAZ DAHA SABREYLE NELER GÖRECEKSİN NELER,

MEVLAM İHMAL DEĞİL İMTİHAN EDER"

      http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3414223&server=vimeo.com&show_title=1&show_byline=1&show_portrait=0&color=&fullscreen=1

Altın Oran ve Kabe Mucizesi from Erdem Cetinkaya on Vimeo.

BİR DİLEĞİN YERİNE GELMESİ İÇİN 

seher vakti kalkıp abdest aldıktan sonra yedi defa okunmalıdır.Allahın izni ile murad hasıl olacaktır..

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Allâhümme innî eselüke yâ rabbe külli şeyin ve yâ hâlika külli şeyin ve yâ âhira külli şeyin ve yâ âlimen bi külli şeyin heb lenâ külle şeyin ve edhılnel cennete bilâ şeyin ve lâ teselnâ an şeyin fe ene lâ emlikü şey`en minel eşyâi yâ kâdiyel hâcâti ıkdı hâcetî bi ızzetike ve azametike ve lutfike ve keramike yâ kerîmü bi rahmetike yâ erhamer râhımiyn.Lâ ilâhe illellâhü ilâhen vâhıden ve nahnü lehû müslimûn.Vel hamdü lillâhi rabbil âlemiyn.AMİN

 

MUHABBET DUASI 

Cuma günü 150 defa bu dua okunup niyet edilen kişiye gönderilir.

 

Sübhaneke la ilahe illa ente ya rabbe külli şey in ve varisehu ve razigahu ve rahimeh.

 

KISMET İÇİN DUA

 

"""Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru

 

DARDA KALINDIĞINDA YAPILACAK DUA

 

(Bu duanın çok darda kalındığı zaman vesile yapılması önerilmektedir)

 

Subhâne Rabbike Rabbil ızzeti ammâ yesifûn ve selâmûn alel murselîn vel hamdulillâhi Rabbil âlemîn”
“Er-rahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke nağbudu ve iyyâke nestaîyn”
“Kul huvallâhu ehad. Allâhus-Samed. Lem yelid ve lem yûled. Ve lem yekullehû kufuven ehad”
“İnnâ eğtaynâ kel kevser. Fesalli li Rabbike venhar”
“Tenzîl-el azîzir-Rahîm. Selâmun kavlen min Rabbir-Rahîm”
“Elif, Lâm, Mim. Allâhu lâ ilâhe illâ huvel Hayyul Kayyûm”
“Yâ Erhamerrahimîn.Yâ Rabbî, Ya Rabbî, Ya Rabbi. Lâ ilâhe illâ ente. Yâ Hannânu Yâ Mennânu.Ya Bedî-us-semâvâtu vel ard. Yâ Zul Celâli vel İkrâm”
“İhtinâs sırât-el müstakîm. Sırat ellezîne en`amte aleyhim. Ğayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amennâ ve saddaknâ”
Ya Habibi! Senin rızan için, Peygamberimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) şefaati için, ………….( Baba adı ). olma, ………….(anne adı) . doğma, Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetinden …………(isim)…………………. olarak, senin……(esmaül hünsadan)…………… .…. (Rezzak sıfatına, Hadi sıfatına, Şafi sıfatına vs.) sıfatına sığınıyorum ve seni vekil tayin ediyorum.
“Hasbunallâhu ve niğmel vekîl, Hasbunallâhu ve niğmel vekîl, Hasbunallâhu ve niğmel vekîl”
Ya Habibi! Sana ……….. için yapılan duaların kabulü için vesileler göster ya Rabbî!
“La ilâhe illallâh, Muhammedun abduhû Ya Resûlallah”
“Allahume salli alâ seyyidinâ Muhammedun ve alâ âli seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammed”
“Subhâne Rabbike Rabbil ızzeti ammâ yesifûn. Ve selâmun alel murselîn. Velhamdulillâhi Rabbil âlemîn”

Not: Noktalı Yerler kimin için okunuyor sa ANNE VE BABA ADI

*****************************************************

Sıkıntılı kimse, bu duayı okursa mutlaka ALLAH’u Te’ala onun sıkıntısını açar,

Hangi dertli okusa kesinlikle  onun derdini giderir.

Bu dua gece yapılıyor. Ard arda üç defa okuyunuz. "Kimin muradı varsa Allahın izniyle faide görür…

 

Ellahümme inni eselüke ya alimelhafiyyeh
Veya menissemaü bigudratihi mebniyyeh
Veya menilerzu biizzetihi medhıyyeh
Veya menişşemsü velgameru binüri celalihi müşrigatün vemüziyyeh
Veya mügbilen ala külli nefsin müminetin zekiyyeh
Veya mükessine ruabilhaifine veehli ltegıyyeh
Ya men havaicü lhalgı ındehü megzıyyeh
Ya men necca yüsüfe min rıggı lubüdiyyeh 
Ya men leyse lehü bevvabün yünada vela sahıbün yüğşa
Vela vezirun yüada
Vela ğayruhü rabbün yüd a
Vela yezdadü ala kesratin lhavaicü illa keramen vecüda
Vesalli ala muhammedin veelihi veeadıni süeli inneke ala külli şeyin gadir


Ya Rabbi!

Eğer imanıma bir şüphe girmiş ben de ondan tövbe etmemişsem ihlasla derim ki : Allah’tan başka yaratıcı yok, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür.
Ya Rabbi!
Eğer bilmeden Müslümanlığıma küfür karıştırmışsam, derim ki: Allah birdir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür.
Ya Rabbi!
Eğer Allah’ı bilmeme şirk girmişse, ben de bunun farkında değilsem ihlasla derim ki: Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür.
Ya Rabbi!
Eğer bilmeden seni tanımamda yanlışım varsa derim ki: Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür
.Ya Rabbi!
Eğer bilmeden amelime riya ve kendimi beğenme duyguları karışmışsa derim ki: Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür.
Ya Rabbi!
Eğer farkında olmadan kalbime küçük ve büyük günahların fitnesi girmişse derim ki: Allah bir, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür.
Ya Rabbi!
İmanımı gönülden tazeleyerek, ihlasla derim ki: Allah’tan başka ilah yoktur, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) Allah’ın Resulüdür.Ey diri olan!Ey ebedi var olan!Ey izzet ve ikram sahibi olan!Ey gücün, şerefin ve büyüklüğün sahibi olan Allah’ım!Halimi düzelt, işlerimi güzelleştir, beni bela ve fakirliğin acılarından koru, düşmanların şerrinden, şeytanın aldatmasından, nefsin arzularından, saptıranların saptırmasından beni koru ey Rabbim!
Ya Rabbi!
Beni çok ibadet eden salihlerden ve şükreden zenginlerden eyle… dini ve dünyevi bütün işlerimi düzene koy. Hayırlı nimetlerimi sonuna erdir.
Ya Rabbi!
Ömrümün son zamanlarında, ölüm anında kalbimi ve dilimi imanla doldur. Bana son anda; şehadet ederim ki, Allah birdir ve yine şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) O’nun elçisidir demeyi nasip et.
Kaynak:
Nihat Hatipoglu

 

  AMENER RESULÜ

Amener’resûlü bimâ unzile ileyhi min Rabbihî ve’l-mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih Lâ nûferriku beyne ahadin min rusulih ve kâlû semi’ğna ve ata’ğnâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr. Lâ yükellifullahu nefsen illâ vus’ahâ Lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet Rabbenâ lâ tuâhiznâ inne sînâ ev ahta’na. Rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehû al el-lezîne min kablinâ. Rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ-lâ-tâkate lenâ bih, va’fu annâ va’ğfirlenâ ve’r-hamnâ ente mevlâna fansurnâ alel-kavmi’l-kâfirîn.

  ;

KAZA VE BELALARDAN KORUNMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR

 Dert, bela, fitne, hastalık, nazar, sihir ve zalimlerin şerrinden korunmak için, sabah akşam, imam-ı Rabbani hazretlerinin bildirdiğini hatırlayarak, 3
defa okumalıdır. Âyât-i hırz okununca da, bu duayı okumalıdır.

[Besmele ile]
(Bismillâhillezi lâ yedurru ma’asmihi şey’ün fil erdı ve lâ fissemâi ve
hüves-semi’ul alim)
duasını üç defa okuyun) 

Korkulu yerde ve düşman karşısında, emin ve rahat olmak için Li ilafi’yi [Kureyş suresini] okumalıdır. Tecrübe edilmiştir. Gece ve gündüz, hiç
olmazsa, 11 defa okumalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:("Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka" duasını okuyana, o
yerden kalkıncaya kadar, hiçbir şey zarar veremez.) [Müslim]

(Issız bir yerde, bir şey kaybeden veya bir yardıma ihtiyacı olan, "Ey Allah’ın kulları bana yardım edin" desin! Her yerde, sizin görmediğiniz Allah’ın
kulları vardır. Korkulu yerde üç kere, Allah’ın kulları, bana yardım edin demelidir.) [Taberani]

(Hasbiyallahü ve ni’mel vekil sözü her korku için bir emniyettir.) [Deylemi]

İmam-ı Rabbani hazretleri cinden korunmak için ve korkulu zamanlarda, (Lâ havle velâ kuvvete illa billah-il-aliyyilazim) okunmasını emrederdi.

Muhammed Masum hazretleri buyuruyor ki:Dertlerden kurtulmak ve murada kavuşmak için 500 kere Lâ havle velâ kuvvete
illâ billah demeli, okumaya başlarken ve okuduktan sonra yüzer kere salevât-ı şerife okuyup dua etmelidir.

Dertlerin, belaların gitmesi için, istiğfar okumak da çok faydalıdır, çok tecrübe edilmiştir. Hadis-i şerifte, (İstiğfara devam edeni, çok okuyanı,
Allahü teâlâ, dertlerden, sıkıntılardan kurtarır. Onu, hiç ummadığı yerden rızıklandırır) buyuruldu. İstiğfar, insanı her murada kavuşturur. Tevbe
etmeli, istiğfarı çok okumalı. Bütün dertlere, sıkıntılara karşı faydalıdır. Allahü teâlâ, (İstiğfar okuyun; imdadınıza yetişirim) buyurdu. (Hud 52)

Farz namazlardan sonra, üç kere Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa huv el-hayyel kayyume ve etubü ileyh okuyun gerisinde yalnız (Estağfirullah) derseniz bütün günahları affolur

İstiğfarlardan meşhur olanı, Peygamberimizden haber verilen, şu istiğfardır:(Bir kimse, "Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüverrahmanürrahim
el-hayy-ül-kayyumüllezi la-yemutü ve etubü ileyh Rabbigfir li"
25 kere okursa, odasında, ailesinde, evinde ve şehrinde hiç kaza, bela olmaz.) Bunu
her sabah ve akşam okumalıdır. Âlimlerin çoğu, talebe ve evlatlarına bunu okumalarını tavsiye etmişler, çok faydasını görmüşlerdir. (C.2, m.80)

 

Tehlikeyi önleme duası:
Şeyh Şihâbüddin Sühreverdi hazretleri buyurdu ki:Her sabah üç defa bu duayı okuyanı Hak teâlâ yanmaktan, boğulmaktan ve ani
ölümden emin kılar:
Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesukul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssue illallah.
Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssue illallah.
Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah.

ELİF DUASI(Eşsiz bir Dua)

Halk Arasında öteden beri meşhur olan bir duadır.

Bu duada Hz. Resulullah Efendimizin mübarek ismi Arapçadaki

her harf ile anılmış ve onun yüzüsuyu hürmetine Cenab-ı ALLAH tan

dilekte bulunulmaktadır.

Bu duayı 7 veya 28 defa okuyan meşru isteklerine kavuşur.

Elif bi Hürmeti Âli Muhammed

Be bi hürmeti Burak-ı Muhammed

Te bi hürmeti Tevhid-i Muhammed

Se bir hürmeti Senâü Muhammed

Cim bi hürmeti Cemâl-i Muhammed

Ha bi hürmeti Hayat-ı Muhammed

Hı bi hürmeti Hilât-ı Muhammed

Dal bi hürmeti Delâlet-i Muhammed

Zel bi hürmeti Zikr-i Muhammed

Ra bi hürmeti Remeyte Muhammed

Ze bi hürmeti Zikr-i Muhammed

Sin bi hürmeti Saadet-i Muhammed

Şın bi hürmeti Şefaat-i Muhammed

Tı bi hürmeti Taat-i Muhammed

Zı bi hürmeti Zahir-i Muhammed

Ayn ve bi hürmeti İlm-i Muhammed

Ğayn ve bi hürmeti Gayret-i Muhammed

Fe ve bi hürmeti Fikr-i Muhammed

Kaf ve bi hürmeti Kur’an-ı Muhammed

Sad ve bi hürmeti Sadakat-ı Muhammed

Kef ve bi hürmeti Kelimatullahi Muhammed

Lam ve bi hürmeti Lutf-u Muhammed

Mim ve bi hürmeti Mirac-ı Muhammed

Nun ve bi hürmeti Nimet-i Muhammed

Vav ve bi hürmeti Viladet-i Muhammed

He ve bi hürmeti Hidayet-i Muhammed

Lam-elif ve bi hürmeti La İlahe İllallah Muhammeden Rasulullah.

Allahümme essemii duai ve hasılı muradi ve maksadi bi lutfikel Kerim

bi hakkı Hazihil esmai şerifeti, Amin ya muiyn eğısni ya gıyasel müstağıysin.

Velhamdülillahi Rabbilalemiyn.

(Duanın evvelinde ve sonunda 3’er kere Salavat-ı Şerife getirmek lazımdır)

 
 
 

 

ARADIĞINI BULMA DUASI
birşey kaybettiğiniz zaman yada birisiyle buluşmak istediğinizde

rabbenâ inneke yâ camiânnâsi li yevmin lâ reybe fihi

meali : ey hakkında şühe olmayan bir günde insanları bir araya toplayacak olan ulu ALLAH beni falan şeyle yada falan kimsyle buluştur.
denenmiş ve faydası görülmüştür…

 
 
ÇEVİRGEL DUASI
Ayrılan eşlerin ve sevgililerin birleşmesi için okunur
Bu duayı okumanı şartları:
Önce amele niyet edip abdest alınmalı kıbleye dönüp 2 rekat allah rızası için namaz kılınmalı ve on tevbe, on salavati şerife,on kelimeyi tehvid okuyup duya ondan sonra başlanmalıdır. Dua bittikten sonrada 3 ihlas 1 fatiha okuyup peygamber ve ashabına ve bu duayi terkip edene havale edilmeli
.

Bismillahirrahmanirrahîm
Elhamdü lillâhi leke ya Allahu filanın gönlünü bana dost kıl. Elhamdülillâhi ya Allahü yine filanın gönlünü çevirgel bihakkı Lâilâhe illallahü Muhammedin Resulullahi Yarab sen ol Şan’ı büyük Allah sen ki yedi kat yerleri ve gökleri yarattın. Yarab senin izzetin hürmeti için filanın gönlünü ve canını ve yedi kat endamını ve iradesini ve kararını bana çevirgel, gayrilerinden gönlünü ayırgil ahiyyen şerahiyyen asbavüsin bihürmeti Hızır Aleyhisselâm filanın gönlünü bana dost kılıvergil. Eğer uyur ise uyandır. Eğer durur ise doğru geturgel. Benim Aşkımdan bikarar kılıvergil. İlahi bihürmeti hüvelhayyü kayyum Lâilâhe illâ hüve bikarar kılıvergil. İlâhî senin bin bir adın hürmeti için doksandokuz esmaül-hüsna hürmei için bizi sevindirgil. Bihürmeti tevrat ve bihürmeti Zebur ve bihürmeti İncil ve bir hürmeti fürkanil azimi ve Kur’ân-ı Kerim. Ve bihürmeti suhufi İdris Aleyhisselâm.

Ve bihürmeti Âdem Aleyhisselâm. Ve bihürmeti İmanil mü’minin velmüslimin ve bihürmeti Cemiil enbiyai vel mürselin. İlâhi senin lûtfun için ve senin in’amın için ve senin ihsanın için. İlâhi nuriyyet sözleri ve kelimeleri harfleri hürmeti için ve rukûda ve sucûdda evkati hamsede ve Ramazan ayında çekilen tesbihler hürmetiçin. Ve sübhanekallahümme ve bihamdike ve ebced harfleri hürmetiçin ve duai Kunut ve duai teşehhüd hürmetiçin filanın gönlünü canını ve aşkını ve muhabbetini bana çevirgel sen rest getirgil. Bihürmeti Âdem Safiyullah ve bihürmeti Nuh Neciyyullah ve bihürmeti İbrahim Halilullah. Ve bihürmeti Musa Kelîmullah. Ve bihürmeti İsa Ruhullah. Ve bihürmeti Yusuf Sıddîkullah. Ve bihürmeti Muhammed Mustafa Sallâllahü Aleyhi Vesellem Habibullah ilâhî yüz yirmi dört bin Peygamberler hürmetiçin filanın gönlünü ve canını ve aklını ve fikrini bana dost ve benim aşkımdan bikarar kılıvergil. Muhammed Mustafa ve Habibilmürteza velmücteba ya mabud ya Mahmud ya Mennanü ya Hannanü ya Deyyanü ya Hayyü ya Kayyümü ya Cebarrü

ilâhi yüz yirmi dört bin enbiyai velmürselin ve evliyalar hürmetiçin filanın gönlünü bana çevirgil. İlâhi Musa Aleyhisselâmın iki gözü ve yüzü hürmeti için esrarı Muhammed ve Muhammedin gövdesi ve savmı ravzası ve hilyesi ve beratı ve miracı ve kıyamı ve kuûdi ve sucûdi ve gaziler hakkı için ilâhi mü’minin velmü’minat velmüslimine velmüslimati hürmeti için. İlâhi müşfik gönüller hürmeti için, filanın aklını filanın gönlünü ve gözüne beni şirin ve mahmud kılıvergil. Ya gani ya mugnî bihürmeti kitabı malûm zemekanide ise bikarar kılıvergil. İlâhi senin sırrın için, ve sübhani devrani hürmeti için ilâhi zinnuni dısrî ve fethi Mehdi Musallî ve Ahmed Tugranî ve meşari selem hürmeti için. İlâhi Ma’ruf Kerhi ve Cüneydi bağdadi hürmeti için. İl âhi Şeyh Şibli ve İmamı Gazalî hürmeti için, İl âhî Abdülmutasıl, İlâhi ibni Hallaç Mansur ve Hace Ebuleys ve Veyselkaranî ve Şeyh Muhammed hürmeti için. İlâhi imanlı kullar âbidler ve sadıklar ve mü’minler hürmetiçin sen bendenin hacetini reva eyle bihürmeti innema emruhu iza erade şeyen en yekule lehu künfe yekünu.

Fesubhanellezi biyedihi melekütü külli şeyin ve ilehi türceun. İlâhi yevme layenfa malûm velâ benune illâ men etellahe bikalbin selîmi. Bihürmeti hazihil, âyetil kerim. Filanın gönlünü ve canını bana çevirgil ve kalbini gayrilerden ayırgil. İlâhi cümle hâlâik arasında ve has ve âm arasında sözüm makbul ve âlem halkını bana müsehhar eyleyüp ve beni şirin ve halîm kuvvetli ve hürmetli ve cemi mü’minler arasında hub eyle. Bihürmeti Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain. İlâhi bihürmeti Hızır, İlyas, Hamza ve Abbas ya müsebbibel esbab ya müfetti halevbab ya kadiyelhâcati ya mukilel’aserati ya mukallibelkülibi vel ebsar, filanın gönlünü bana dost kılıvergil. Ta ilâhel’evveline velâhirine. İyyake na’budu ve iyyake nestein. Ve bihürmeti Sübhühun Kuddusün rabbüna ve rabbülmelâiketi verruha. Ve bihürmeti Cebraile ve Mikâile ve İsrafile ve Azraile aleyhimüsselâmü ve bi hürmeti Mekkete ve Medinete şerrefehummellahü teâla ve bihürmeti kâf ha ya ayın sad ve ha mim ayin sin kaf ve bihürmeti Yasin ve Kur’anil Hakim inneke leminelmürselîne. Âlâ, sıratin müstekimin.

Vebi hürmeti sümmün hükmün ümyün fehüm lâ ya’lemune. Sümmün hükmün ümyün fehüm lâ yesmeune. Sümmün hükmün üymün fehüm lâ yübsirune. Ve bi hürmeti femen kâne minkum maridan evbihi ezen min re’sihi fefidyetün min siyamin ev sadakatin evnüsükin fe’iza emintüm femen temettea bil’umreti ilelhacci. Bismillâhirrahmanirrahîm. Rabbiğfirli ve hebli min ledünke rahmeten inneke entel vehhabu. Birahmetike ya erhamerrahimine. Vel’hamdülillâhi rabbil’âlemine.


 
KENZÜL ARŞ
 
Her türlü dilek ve murat için (borçtan kurtulma ,şifa,korktuğundan emin olma,kayıp olanı bulma,Peygamber Aleyhisselam´i rüyada görme,cinden kotunma vs) çok kıymetlli bir dua
 
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

La ilahe illellahül melikül hakkul mübin.La ilahe illellahül hakemül adlül
metin.Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.La ilahe
illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.La ilahe illellahü vehdehu la
serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve
yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve
hüve ala küllü sey´in kadir.La ilahe illellahü
sükran li ni´metih.La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih.Ve sübhanellahi
tenzihen li azametih..Es´elükellahümme bi hakkismikel
mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.Ve bihakkismikel mektubi ala
cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.Ve bihakkismikel
mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.Ve bihakkismikel mektubi ala
cebheti israfile aleyke ya rab:Ve bihakkismikel mektubi
ala keffi azraile aleyke ya rab.Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran
ve nekiran aleyke ya rab.Ve bihakkismike ve esrari
ibadike aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya
rab.Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta
minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.Ve
bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi
kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.Ve bihakkismikelmektubi
fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.Ve
bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.Ve bihakki
temami kelamike aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi
nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.Ve
bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü
minezzebhi aleyke ya rab.Vve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya
rab.Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte
aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü
fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül
hadide fi yedihi aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe
a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi
nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.Ve
bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme
fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa
lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi
nadetke bihi asiyetümraetü fir´avne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.Ve
bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma
cavezulbahra aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma
mesa alel mai aleyke ya rab.Ve
Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel
gari fe necceytehu aleyke ya rab.Inneke entel
kerimül kebiru.Hasbünellahü ve ni´mel vekil.Ve la havle ve la kuvvete illa
billahil aliyyil azim.Ve sallallahü ala seyyidina
muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem.

 
 
 
Bu ayeti sabah akşam 7şer kere okuyan
yanmak,boğulmak,yıkıntı altında kalmak,vurulmak suretiyle ölümden korunmuş olur

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Fein tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hü,aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym

 
BÜYÜ TUTMAMASI ,
YAPILAN BÜYÜNÜN BOZULMASI

Bu duaları su tuz sirkeye ayrı ayrı önünüze koyun,hepsine bir üfleyin
yemeklerinize ilave edin,sirkeyle evinizi silip,banyoda gusul abdestinden sonra suyla karıştırıp başınızdan dökün

17 DUHA SURESİ
17 AYETEL KÜRSÜ
1 YASİN
17 FELAK
17 NAS

 
DUHA SURESİ

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Ved duha .Vel leyli iza seca.Ma veddeake rabbüke ve ma kala.Velel ahiratü hayrun leke minel üla.Ve le sevfe yu’tıyke rabbüke fe terda.E lem yecidke yetiymen fe ava.Ve vecedeke dallen fe heda .Ve vecedeke ailen fe ağna.Fe emmel yetiyme fela takhar.Ve emmes saile fe la tenher.Ve emma bi nı’meti rabbike fe haddis

ŞİRİNLİK İÇİN

sevdiklerinin gözüne şirin gözükmek için,her gün kendine oku

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Kulid’ullahe evid’ur rahman eyyem-ma ted’u fe lehül esmaül husna ve la techer bi salatike ve la tühafit biha vebteğı beyne zalike sebıla

Ve kulil hamdü lillahillezı lem yettehız veledev-ve lem yekül-lehu şerıkün fil mülki ve lem yekül-lehu veliyyüm-minez zülli ve

kebbirhü tekbıra"""(isra suresi-110-111. ayetler)

 
Hastalığın Allah’ın izniyle sıhhate dönüşmesi

Allahümme ente’l-melikü’l-hakku’llezi lâ ilâhe illâ ente yâ Allah ve Selâmü ya Kâfi"
3 kere de "Yâ Şifae’l Kulûb"
dese o hastanın hastalığı Allah’ın izniyle sıhhate dönüşür.

ALLAHÜMME YA SELAM 161 kere her türlü hastaya okuyun

 
Zenginlik Servet İsteme Duası

Allahumme inna nes’elüke-lhüdâ vettukâ vel-afafe vel-ğına"(Allah’ım, Senden hidayet, takva, iffet ve helal yoldan servet isterim.)

 
Vesveseyi Önleme Duası

"Amentü billahi ve rusulihi, Allahu ahadün, Allahussamedü, lem yelid velem yuled, velem yekün lehu küfüven ahad."

 
DERSİNDE VE İMTİHANLARDA
BAŞARILI OLMAK İÇİN

Allahümme ya müfettıhal ebvabi iftah lena külle hayral bab*Allahümmerzukna rizkan vasian ve umran taviylen vallahü nes’elü en yüvafikana li hıdmetil ılmi ved dini ven necahı fil imtihan *innellahe la yuhlifül miad*ve billahit tevfik

 
Bir Yeriniz Ağrıdığı Zaman

Bir yerin ağrıdığı zaman elini, ağrının olduğu yere koy ve şunu tekrarla:
3-5-7 kere

"Bismillahi e’uzu bi’izzetillahi ve kudratihi min şerri mâ ecidü min veca’i hâzâ"

Evden Çıkarken Okunacak Dua

"Bismillahi tevekkeltü alallah, velâ havle velâ kuvvete illâ billah."

(Allah’ım ismiyle, Allah’a tevekkül ettim. Kuvvet ve ibadet ve taat yapmak ancak Allah’ın yardımıyladır.)

 
YARAMAZ ÇOCUĞA

şehadet parmağını onun eli yada alnı üzerine koyarak
çekebildiğiniz kadar

ALLAHÜMME YA ŞEHİD
ismini zikrederseniz uslanır ve iteatkar olur

 
GÖZ NAZAR DEĞMESİ

bu dualara başlamadan okunucak kişinin ismine,falandan olma filanın üstündeki sıkıntı ve nazarın defi için diye niyet edin,bu duaları okuyun ve 3 ayetel kürsi,3 felak,3 nas suresi okuyun,

hatta beraberinde bir bardak suyla okursanız kişiye içirin,daha şifalı olur

Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme bârik fîhî ve lâ tedurruhu

Bismillahirrahmanirrahim
Ella talu ileyye ve tuni müslimin innehu min süleyman ve innehu

 
KAYBOLAN ÇALINAN ŞEYİ BULMA

Kaybolan, çalınan bir şeyi bulmak için, [her gün 25 kere] (Yâ câmi’annâsi li-yevmin lâ raybe fihi innallahe lâ yuhlif-ül mi’âd icma’ beyni ve beyne ……) duasını okumalı.
Buluncaya kadar okumaya devam etmeli.
Noktaların yerinde, kaybolan şeyin ismini söylemelidir.

 
AĞLAYAN ÇOCUĞA

7 kere suya oku içir

ALLAHÜMME YA MÜKİT

*******************************************

UYUMAYAN ÇOCUĞA

uykusu gelene kadar

ALLAHÜMME YA HAKEMÜ

******************************************

DÜNYADA NE DİLERSE OLUR

ALLAHÜMME YA KAFİ

çarşamba akşam 111 kere

 
ALLAHÜMME YA HALİMÜ 88 kere
mülayim davranıcı demek,adamın sana karşı yumuşaması için,

ALLAHÜMME YA MUKADDİMU 184 kere
cenabı hak her konuda zafer ihsan eder okuyana

ALLAHÜMME YA MELİKEL MÜLKÜ 90 kere
her mülkün hakiki sahibi demek,okuyan halk tarafından sevilir,yüksek makama erer

DÜŞMANI DEF ETMEK İÇİN

ALLAHÜMME YA AHİRU 801 kere

ZULMEDENDEN İNTİKAM ALMAK İÇİN

ALLAHÜMME YA MÜNTEKİMÜ 630 kere

ZULÜMDEN KURTULUP HER MURADA ERMEK İÇİN

ALLAHÜMME YA CABBARÜ 206 kere

 
DİLEĞİ OLANLAR İÇİN
 
Sabah namazını kıldıktan sonra 100 tane okunacakmış.
bismillahirrahmanirrahim.
vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.allahümme inni es’elüke ya kadimü ya daimü ya ferdü ya vitrü ya ehadü ya samedü ya hayyü ya kayyümü ya zel celali vel ikram fein tevellev fekül hasbiyallahüla ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim
 
psikolojik sıkıntılara karşı

kolay ezberlenicek ve kısacık bir dua

ya barien nüfusi bila misalin hala min ğayrih

bunu okumaya devam eden,nazardan ,sihirden,sedef hastalığından,cüzzamdan,ve her türlü afetten emin olur,Allahü teala o kimsenin her türlü zor işini kolaylaştırır

 
DERSE BAŞLAMADAN ÖNCEDE
Allahümme ahricna min zulumatil vehmi ve ekrimna bi nuril fehmi veftah aleyna ebvabe fadlike venşur aleyna hazaine rahmetike ya erhamer rahımiyn

Allah zihin açıklığı versin

 
Kaybolan kimseye kavusmak için

Ce’fer-i Huldî hazretleri buyurdu ki: Birseyin kayboldugu veya bir kimse ile bulusmak istedigin zaman, yâ câmi’an-nâsi li-yevmin lâ raybe fîh, innallahe lâ yuhlifül mîâd, icma’ beynî ve beyne … (71) deyip, kimle ve neyle bulusmak istiyorsa, beni onunla bulustur söyleyip, noktalarin oldugu yerde onun ismini belirtir. Böyle söylersem, Allahü teâlâ muhakkak seni o sey veya o kimse ile bulusturur. Bunu söyledigim her zaman, duâm kabûl edildi.

 
KUDURİYE DUASI

(Her türlü istek,dilek ve murat için )

Bismillahirrahmanirrahim

Allahüme ya Alimü ya azimü ya Rahmanü ya Rahimü ya Kadduru ente rabbi ve ilmike hasbi feni’mer rabbü rabbi ve ni’mel hasbü hasbi tensuru men teşaü ve inneke entel azizür rahimi,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve es’elükel azameti fil harekatı vessekanati vel kelimati vel iradati vel’hatarati minneş şeküri kane vezzununi vel evhami zülzilü zilzalen şediden,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradün ma vaedenellahü ve resuluhu illa gururen,

ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru veftah lena feinneke hayrul fatihin vağfir lena feinneke hayrul ğafirine.Verhamna feinneke hayrur rahmine.Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa ve
sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem .Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai vel mülki vel meleküti külle şey in bimakesebet bi hakkı kaf ha ya ayn sad

Vensurna feinneke hayrun nasırine verzukna ve ente hayrur razikıyn.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü ve heb lena rihan tayyiben kema hiye fi ilmıke venşur aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil keramati meas selameti vel afiyeti fid dünya vel ahireti Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü Allahümme yessir lena umürena mear rahati likulübina ve eydina vesselameti ve kün lena haceten fi seferina ve halifete fi ehlina vatmün ala vücuhi a’daina vemsehühüm kulübün

Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü şahetil vücuhü lil’hayyil kayyümü.ve kad habe men hamele zulmen .Ta sin mim ha mim ayn sin kaf,meracel bahreyni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyani.Ha mim ,ha mim,ha mim, el emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddur.Bismillahirrahmanirrahim.Ha mim,tenzilül kitabi minallahil azizil alim.Ğafirüz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi.Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim

Bismillahirrahmanirrahim.Yühıbbunehüm kehubillahi.Vellezine amenü eşeddü hubben, lillahi velev yerallezine zalemü iz yerav nel, azabe ennel kuvvete lillahi cemian.Ve ennellahe şedidül azabi.Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaine Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru.Ya Ekramel ekramine,ve ya erhamer rahimine.Velhamdülillahi rabbil alemin.Amin.

KUDURİYE DUASININ ETKİLERİ

Cuma günü sela vakti,gusul abdesti alıp 2 rekat namaz kıldıktan sonra kıbleye doğru oturup, 2 veye 4kez sevdiği kimsenin niyetine okursa,canı gönülden kendine aşık eder

Karı koca arasında muhabbet için perşembe gecesi tatlı bir şey üzerine 10 kere okunur ,karı koca yerlerse birbirlerini aşırı sever ve muhabbet olur,

Kadınlar kullandıkları sürmenin üzerine okur,gözlerine o sümeden çekerse ,onu gören herkes aşık olur

Uzakta bulunan insanı,acele yanına getirmek isteyen,akarsu (dere) kenarına giderek,41 kere okuyup,Yarabbi bu suyun aktığı gibi filanın kalbi ve gönlü bana böyle aksın der ise,hakkında dua okunan kişi mutlaka niyet ve kast edilen yere gelir,

Issız bir mahalde mum üzerine okuyup yakarsa,sevdiği kimse onun için mumun ateşi gibi onun için yanar tutuşur,onun yanına gelir,
(niyet ederek okunucak)

Yedi adet yaprak üzerine tenha ıssız bir yerde okuyarak,ateşe atarak yakılırsa ,sevilmesi istenen kişi,aşkından deli divane olur.

Bir erkeğin yada bir Kadının kısmeti bağlıysa bu dua yazılarak üzerinde taşımalı,tez vakitte kısmeti açılır,hayırlı talipleri çıkar,(arapçası yazılıcak)

Parasının bereketli olması için ,yazdırıp üzerinde taşınmalı

Cümle alem düşman olsa,üzerinde taşıyana karşı ağzı dili bağlanır,

 
BİR ZARAR VE KAYIP ANINDA DUA

Asa rabbuna en-yubdilena hayran minha inna ila rabbina rağibun.

 
YALNIZLIĞIN VERDİĞİ KORKU İÇİN

çok anlamlı bir dua

Bismillahirrahmanirrahim
E’uzü bi’ kelimatillahit’ tammati min ğadabihi ve ikabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatişşeyatiyni ve en yahdurun.

manası Allah’ın gazabından ve azabından, kullarının (yarattıklarının ve insanların) şerrinden, şeytanların vesvese ve aldatışlarından ve şeytanların yanıma gelmelerinden, benim etrafımda hazır bulunmalarından Allah’ü Teala’nın kelimelerine sığınırım.

 
KÖTÜ HUY ve AHLAKSIZ İNSANA

İBRAHİM SURESİ:Ahlakın güzelleşmesi için 10 defa okunur
KUREYŞ SURESİ:zengin guzel ahlak için ve musıbetlerden korunmak için 7 defa okunur
TİN SURESİ:7 defa okuyan kimse kotu ahlaktan kurtulur
SAF SURESİ:70 Defa okuyan aile huzursuzlugundan kurtulur
İNŞİRAH SURESİ:
içi daralan, sebebi belirsiz hüzünlere gark olan, görünmez bir elin kalbini, boğazını sıktığını düşünen, o boğazda çözülmesi imkansız kör düğümler taşıyanlarınların felaha, feraha, rahata kavuşması için okunması tavsiye olunan sure.yaşar nuri öztürk tarafından dilimize şu şekilde çevrilmiş sure:
rahman ve rahim olan allahın adıyla…
1- açıp genişletmedik mi senin göğsünü!
2- indirmedik mi üzerinden ağır yükünü!
3- ki o, belini çatırdatmıştı senin.
4- ve yüceltmedik mi senin şanını!
5-
demek ki zorluğun yanında bir kolaylık mutlaka var.
6- zorluğun yanında bir kolaylık muhakkak var
.
7- o halde, boşalır boşalmaz yeni bir işe koyulup yorul.
8- ve yalnız rabbine yönelip doğrul

Bu tesbihide çokça çek kötü huy ve kötü ahlaktan kurtarır
Allahümme ya habiyr:
 
 
büyü bozmak için

Cuma günü seher vakti sağ avucuna Nisa suresinin 99. ayeti "vemen yahruc" dan "rahima" ya kadar yazılır. Sonra dili ile yalanıp yutulur.

40 yıllık büyü de olsa bozulur deniyor.

Ihlas Süresi

Ihlâs süresini yani "Kulhüvallahü ehad" okumak çok faziletlidir. Hadîs-i seriflerde buyurulduki:

"Ihlas sûresini okumak, Kur’an-i kerîmin üçte birirni okumaya denktir."

"On kere "Ihlas" okuyana cennette bir kösk verilir."

"Namazlardan sonra on defa "ihlas" okuyan Allahü tealanin rizâsina ve magfiretine kavusur."

"Yataga sag yani üzerine yatip yüz kere "Ihlâs" okuyan cennete girer."

"Sabah namazindan sonra 12 kere "Ihlas" okuyan, Kur’an-i kerimi 4 defa hatmetmis gibi sevâba kavusur."

"Sabah namazindan sonra 11 Ihlas okuyana, Cennette bir burç verilir."

"Sabah aksam üç kere "Ihlas" ile "Muavezeteyn"i okumak , belâ ve sikintilardan korur."

"Evine girerken "Ihlas" okuytan yoksulluk görmez.

"Ihlas okuyana Cennet vacib olur."

"Kim evinden sefere çikarken 11 defa "Ihlas" okursa, seferden dönünceye kadar Allahü teala opnun evini muhafaza eder."

"Arefe günü, ( herbirine besmele çekerek) 1000 "Ihlas" okuyanin bütün günahlari affolur ve her duasi kabûl olur."

"Cumâ namazindan sonra, yedi kere "Ihlas" ve Muavezeteyn" okuyan, bir hafta kazadan, belâdan ve kötü islerden korunur."

 
İÇKİ KUMAR VE KÖTÜ ALIŞKANLIKLARI BIRAKTIRMAK İÇİN

Ya eyyühellezine amenü innemel hamru vel meysiru vel ensabü vel ezlamüricsün min ameliş şeytani fectenibühü lealleküm tüflihun innema yüriydüş şeytanü en yükaa beynekümül adavete vel bağdae fil hamri vel meysiri ve yesuddeküm an zikrillahi ve anis salati fehel entüm müntehun.
ve etıy’ullahe ve etıy’ur rasule vahzeru.fein tevelleytüm fa’lemu ennema ala resunlinel belağulmübin.Allahümme huz hubbül hamri vel meysiri bihakkı kelamukel kadim ve rasulikel kerim ve bielfi elfin la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.ve bihakkı Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem

 
İLAÇLA TEDAVİSİ OLMAYAN RAHATSIZLIKLAR İÇİN

İlaçla tedavisi kabil olmıyan ruhi ve bedeni rahatsızlıklar için 7 gün 41 kere okumaya devam eden kimseyi Cenabı Zül celal Tekaddes hz mubtela olmuş olduğu hastalıklardan şifa ve çare bulur,

Ya mübdiel beraya ve müıydeha ba’de fenaiha bikudretihi bihurmeti Muhammedin ve ehli beyti Muhammed

 
Başkasının hakkını gasbetmemek veya başka kötü bir maksatla olmamak şartı ile dilediği birşeye kavuşmak isteyen şu duayı abdestli olarak aralıksız 41 kere okur ve okumaya 3-7 gün devam ederse allahın izniyle muradına erer.

‘YA KAHİRU,YA KADİRU,YA ZAHİRU,YA BATINU KAVLÜHÜLHAKKU VELEHÜL MÜLKÜ YEVME YENFEHU FİS’SÜRİ A’LİMÜL-ĞAYBİ VEŞŞAHADETİ VE HÜVEL HAKİMÜL HABİR’

 
KÖTÜ AHLAKTAN KURTULMAK İÇİN ŞU DUA GÜNDE 15 DEFA OKUNUR

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
VEMA ÜBERRİÜ NEFSİ,İNNENNEFSE LEEM MARATÜN BİSSÜİ İLLA MA RAHIME RABBİ İNNE RABBİLEGAFÜRU’R

 

herhangi birinden korkan şu duayı okur

allahümme inna nec’alüke fi nühürihim ve ne’üzü bike min şürürihim

 
geçim darlıgı çeken kimse şu duayı okumalıdır

allahümme raddini bi-kadaike ve barik-li fi-ma kuddirali hatta la ühibbe ta’cile-ma ahharte ve-la te’hira-ma accelte

 
uykuda korkan şu duayı okusun

E’üzü bikelimatillahittammeti biğadabihi ve ikabihi ve min şerri ibadihi ve min hemezatişşeyatıyni ve en yahdurün

 
düşmanı yenme duası

ALLAHÜMME MÜNZİLEL-KİTABİ VE MÜCRİYES’SEHABİ VE HAZİMEL-AHZABI İHZİMHÜM VENSURNA ALEYHİM

 

MAKSADINA ULAŞMAK İÇİN
Bir kimse her gün 7 defa "Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziym" Ayet-i kerimesini okumayı adet haline getirirse herhangi bir maksadına ulaşması için bu kafidir. Allahın izniyle her dilediğine kavuşur.
 
 
<script type="text/javascript">
var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src=’" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js’ type=’text/javascript’%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-12105674-1");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>

Reklamlar
Bu yazı GİZLİ SİLAHLARIMIZ içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

One Response to ŞİFALI DUALAR

  1. кαя∂єℓєη ¢єѕαяєтι dedi ki:

    ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s